kubernetes操作记录(七)

[toc] kubernetes 操作记录七 资源指标API及自定义指标API资源指标: metrics-server自定义指标: prometheus, k8s-prometheus-adapter 新一代架构: 核心指标流水线:由kubelet、metrics-server 以及由API server 提供的api组成;CPU、内存实时使用率、Pod的资源占用率及窗口的磁盘占用率;...